Gruziński Balet Narodowy Sukhishvili

Ballet Sukhishvili

Występ Gruzińskiego Baletu Narodowego Sukhishvili w Centrum Kongresowym ICE Kraków.